Logo Els Guiamets

Els Guiamets

Priorat


Ets a: Portada > Notícies


Notícies

 • 10/12/2018

  E D I C T E

  El Ple de l’ Ajuntament de Els Guiamets en sessió del 9 d’agost de 2018, va adoptar el següent acord: Primer.- Suspendre potestativament de conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’ Urbanisme, i d’acord amb l’informe que consta a l’expedient i que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de llicències en la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística, de llicències urbanístiques i d’altres autoritzacions municipals per a la implantació de càmpings a tot el terme municipal dels Guiamets Segon.- Determinar a l’empara de l’article 74.1 del Text refós de la llei d’urbanisme i l’ article 103 del Reglament que el desenvolupa, que el termini d’aquesta suspensió serà, com a màxim d’ UN ANY, a comptar des de l’endemà de la seva publicació. Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de premsa periòdica, al tauler d’anuncis de l’ Ajuntament i a la seu electrònica municipal, fent esment que contra l’acord de suspensió es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la última publicació del present acord, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de l’esmentada publicació. Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar des del dia en que s’hagi produït l’acte presumpte. [+]

 • Publicat el 20/11/2018

  La Diputació de Tarragona subvenciona despeses corrents a l'Ajuntament dels Guiamets per l’anualitat 2018

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 32.438,70€ en concepte de Subvenció de despeses corrents de l'Ajuntament per a l'any 2018, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2018, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens Locals. [+]

 • 25/10/2018

  Atorgada la subvenció de la Diputació per al finançament de despeses per a la realització de programes i activitats culturals per l’any 2018

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la subvenció de 1.071,90 € en concepte de despeses per a la realització de programes i activitats culturals per l’any 2018. [+]

 • Publicat el 26/09/2018

  La Diputació atorga una subvenciona per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) per l’any 2018

  La Diputació de Tarragona ha atorgat la quantitat de 6.023,76 euros en concepte de subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) en la convocatòria de l'any 2018. [+]

 • 13/09/2018

  Edicte

  En el BOPT núm. 176 de data 12/09/2018 s’ha publicat l’edicte d’aprovació d’iniciar els tràmits de l’expedient de reparcel·lació per cooperació del sector PAU-1 i del PAU-3 ( carrer 11 de setembre) de Els Guiamets, promoguda per aquest Ajuntament. D’acord amb l’article 136 del Reglament d’Urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol, se sotmet a informació pública pel termini d’un MES. Es pot consultar en les oficines municipals c/ Església , 2 de Els Guiamets de dilluns a divendres de 9 a 13,30 h, o be a la pàgina web municipal: www.guiamets.altanet.org Els Guiamets, 7 de setembre de 2018. [+]

 • Publicat el 13/09/2018

  Edicte

  Al BOPT núm. 128 de data 03/07/2018 s’ha publicat l’edicte d’aprovació inicial de la Modificació puntual Nº 3 del Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de els Guiamets pel que fa a la regulació de soterranis en la clau 7 c2. D’acord amb l’article 85.4 del text refós de la llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost de 2010, se sotmet a informació pública pel termini d’ un MES. Es pot consultar en les oficines municipals c/ Església , 2 de Els Guiamets de dilluns a divendres de 9 a 13,30 h , o be a la pàgina web municipal : www.guiamets.altanet.org [+]

 • 15/06/2018

  Atorgada la subvenció destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 5.648,20 € en concepte de subvenció destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals en la convocatòria 2017. [+]

 • Publicat el 05/06/2018

  L'Ajuntament dels Guiamets contracta en pràctiques un jove del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya

  L’Ajuntament dels Guiamets va incorporar un jove en pràctiques encarregada de dur a terme tasques de jardineria i treballs forestals. La contractació, durant un període de 6 mesos, s’emmarcava en la subvenció que el Servei d’Ocupació de Catalunya va concedir a l’Ajuntament dels Guiamets d’acord amb la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, en que es preveien ajuts per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. La subvenció atorgada és elegible en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, del Fons Social Europeu, amb el finançament del 100%. [+]

 • 16/05/2018

  La Diputació de Tarragona subvenciona inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural a l'Ajuntament dels Guiamets per l’any 2017

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 4.219,96€ en concepte de subvenció per l’adequació dels equipaments municipals per a l'any 2017, en el marc de les subvencions de Cultura. [+]

 • Publicat el 25/04/2018

  La Diputació de Tarragona subvenciona inversions a l'Ajuntament dels Guiamets en el marc del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 25.921,00€ en concepte de subvenció per l’adequació dels equipaments municipals per a l'any 2017, segons consta a la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2017, en el marc de les subvencions de Cooperació amb els Ens Locals. [+]

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. Següent →


© Ajuntament de Els Guiamets, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo