Aprovació inicial de la modificació del Projecte d’urbanització titulat “ Arranjament del carrer Onze de Setembre” dels Guiamets

25/03/2020

Aprovació inicial de la modificació del Projecte d’urbanització titulat “ Arranjament del carrer Onze de Setembre” dels Guiamets

Per resolució de l’ Alcaldia núm 20 de data 09/03/2020, s’ha aprovat inicialment la modificació del Projecte d’urbanització titulat “ Arranjament del carrer Onze de Setembre” dels Guiamets, des de el seu inici en l’àmbit urbanístic del PAU-1, fins al carrer Pantà, en l’àmbit urbanístic del SUD-1, per a la seva divisió en tres fases d’execució.

 

L’esmentada modificació del projecte està exposada al públic, de conformitat amb l’article 42 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes de l’examen i/o presentació de reclamacions i suggeriments, durant un termini de trenta dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la seu electrònica de la pàgina web municipal, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació, i al tauló d’anuncis de la Corporació.

 

Per consultar la modificació del projecte clica aquí 

 

Per consultar els plànols clica aquí

 

Per consultar l'informe tècnic clica aquí

 

Per consultar el decret clica aquí

 

Per consultar l'anunci clica aquí