Logo Els Guiamets

Els Guiamets

Priorat


Ets a: Portada > Notícies > E D I C T E


Notícies

10/12/2018

E D I C T E

El Ple de l’ Ajuntament de Els Guiamets en sessió del 9 d’agost de 2018, va adoptar el següent acord: Primer.- Suspendre potestativament de conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’ Urbanisme, i d’acord amb l’informe que consta a l’expedient i que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, l’atorgament de llicències en la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística, de llicències urbanístiques i d’altres autoritzacions municipals per a la implantació de càmpings a tot el terme municipal dels Guiamets Segon.- Determinar a l’empara de l’article 74.1 del Text refós de la llei d’urbanisme i l’ article 103 del Reglament que el desenvolupa, que el termini d’aquesta suspensió serà, com a màxim d’ UN ANY, a comptar des de l’endemà de la seva publicació. Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de premsa periòdica, al tauler d’anuncis de l’ Ajuntament i a la seu electrònica municipal, fent esment que contra l’acord de suspensió es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la última publicació del present acord, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de l’esmentada publicació. Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar des del dia en que s’hagi produït l’acte presumpte.© Ajuntament de Els Guiamets, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo